تاریخ تئاتر اروپا
کیندرمان ، هاینتس
ت974ک094/792
21512
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
1365

کتاب حاضر شامل مباحثی در زمینه تئاتر مذهبی و تئاتر غیر مذهبی در دوران قرون وسطی اروپا در کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، پرتغال می باشد.