مجموعه مقالات آموزشی با نگاهی به تئاتر کودک و نوجوان امروز
جمعی از نویسندگان
282م0226/792
210012
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
1391

کتاب حاضر شامل مقالاتی در دو بخش است؛ بخش اول کتاب به انعکاس 6 مقاله ارائه شده در سمینار اختصاص دارد که تجربه های تئاتر کودک و نوجوان در ایران را مرور می کند و به برخی اقدامات فردی جهت توسعه تئاتر کودک و نوجوان می پردازد. بخش دوم کتاب به ارائه مقالات جمعی از پژوهشگران کشورمان اختصاص دارد که آثارشان طی سه سال اخیر به مرکز ملی تئاتر کودک و نوجوان با تاکید بر ابعاد پرورشی و روش های توسعه آن در خانه و مدرسه می باشد.