آفتاب حسن : رویکردی تحلیلی به زندگانی امام حسن مجتبی (علیه السلام )
هادی منش ، ابوالفضل
ه س /517 ح952/297
95028
دفتر عقل
1387

کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول ، سیری کوتاه در زندگانی امام حسن مجتبی (ع) است و در آن رویدادهای مهم زندگی ایشان از کودکی تا ازدواج بررسی شده است. در ادامه به ویژگی های ظاهری و اخلاقی –رفتاری امام پرداخته شده است. در بخش دوم به جایگاه والای امام مجتبی (ع) از دیدگاه های گوناگون نگریسته و پرسش هایی در زمینه زندگانی امام مجتبی مطرح شده است.