حکایاتی از زندگانی امام رضا علیه السلام
حیدری ابهری ، غلامرضا
1391ح 951 ح957/297
205112
بوستان فدک
1391

اثر حاضر مجموعه ای از حکایات زندگی امام رضا (ع) است که در سه بخش تدوین شده است. بخش اول درباره حکایاتی است که بیشترجنبه تاریخی دارند. بخش دوم مربوط به حکایاتی با مضامین اخلاقی و تربیتی است. بخش سوم در بردارنده حکایاتی است که به گونه ای نشان دهنده کرامات امام رضا (ع) هستند. در این اثر، بنای بازنویسی تفضیلی حکایات نبوده و البته حکایت عرضه شده نیز صرفا ترجمه ای از عبارات عربی آن ها نیست، در ضمن حکایات، توضیحات مفیدی عرضه شده  که برخی از این توضیحات حاوی دقیق ترین نکات تاریخی است.