محمد (ص)، برگزیده خدا: زندگی نامه پیامبر اسلام (ص)
بابایی، رضا
1393م 119 ب93/297
171613
دلیل ما
1393

کتاب حاضر گزارشی است مختصر از حیات محمد (ص) و آنچه کرد و آنچنان که بود. این گزارش، نه دعوی جامعیت دارد و نه ادعای تتبعات عمیق تاریخی، بلکه می کوشد ضمن رعایت اختصار، مهم ترین رخدادهای زندگی پیامبر اسلام (ص) را باز گوید. در این اثر، نگاه تاریخی بیش از دیدگاه ها و نزاع های کلامی حضور دارد از این رو سمت و سوی کتاب بیشتر تاریخی است تا تحلیلی و کلامی.