سیره و سخن پیامبر اعظم (ص )
شیروانی ، علی
1385س 968 ش93/297
162240
دارالفکر
1385

کتاب حاضر در برگرینده سیره و سخنان پیامبر اعظم در هفت فصل مجرا می باشد.  فصل اول کتاب گزارشی است کوتاه از سرگذشت پیامبر(ص)، فصل دوم در بردارنده ترجمه روایاتی است در بیان صورت، سیرت و سریره رسول خدا (ص). فصل سوم داستان های شنیدنی و نکته آموز از زندگانی آن حضرت. فصل چهارم وصف پیامبر (ص) در بیان امیر مومنان (ع)، فصل پنجم وصف پیامبر است در بیان امام خمینی، فصل ششم گزیده ای است از اشعار شاعران نامدار ایران اسلامی در ستایش و بیان اوصاف و مقامات و منزلت نبوی و فصل هفتم در بردارنده 313 سخن از بیانات حکمت بار رسول خدا (ص) است.