سالمندان
کوهن ، دانا
1385س 865 ك874/306
111171
نشر دایره
1385

وقتی مسن تر می شویم اغلب روبه رو شدن با تغییرات برایمان دشوار است و اغلب تغییر دادن زندگی خود به خاطر دیگران آسان نیست.این کتاب راهنمای مراقبت از پدران و مادران سالمند است. کتاب حاضر، مسیری برای مراقبت موثر ترسیم می کند و راهنمایی برای برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مراقبتی به شما دست می دهد تا بر مشکلات عدیده ای که وجود دارد غلبه کنید.