کلیات چاپ
عطایی فرد، محمد
ک686ع509/070
202801
جاویدان
1380

کتاب حاضر به چند مبحث در خصوص چاپ از جمله؛ حروفچینی، چاپ برجسته، فتولیتوگرافی، چاپ افست، چاپ گود، صحافی، فلکسوگرافی پرداخته است. از ویژگی های این مجموعه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: