راهنمای ناظران چاپ
عفراوی ، بهرام
ر732ع5/070
175495
سی بال هنر
1385

کتاب حاضر مقدمه ای بر قانونمند کردن بحث نظارت بر چاپ است، و به مباحثی از جمله: وظایف و مسئولیت های ناظران چاپ، رتبه بندی ناظران چاپ، ضرورت نظارت بر چاپ، و تاثیر حضور ناظر چاپ در رشد اقتصادی کشور و در جذب سفارشات خارجی پرداخته است.