نگرشی بر کلیات صنعت چاپ : برای مورخان، محققان، مولفان، ناشران، طراحان ..
مشهوری، محسن
ن588م5/070
52498
نشر پیکان
1380

خدمت ارزشمند صنعت چاپ به دنیا نشر اخبار، افکار، آثار و عقاید انسان ها در میان جامعه است. کتاب حاضر شامل مباحثی در مورد تاریخ، حال و آینده چاپ است؛ همچنین به مباحثی در مورد فرایندهای چاپ، حروفچینی، کاغذ و انواع آن، مرکب های چاپ، صحافی پرداخته شده است.