تاریخ چاپ و چاپخانه در ایران (1050 قمری تا 1320 شمسی)
میرزای گلپایگانی ، حسین
ت934م50955/070
50242
نشر گلشن
1378

صنعت چاپ در جامعه امروزی نقش بسزایی یافته و برهمگان آشکار است که این صنعت عظیم که بزرگترین و مهمترین انتشار دهنده هنر و فرهنگ و دانش بشری است، تاثیر بسیاری بر آگاهی و فهم مردم جهان گذارده است. در این کتاب ابتدا به وضع چاپخانه در ایران تا زمان سلسله صفوی و دوران فترت پس از پایان کار این خاندان به اختصار اشاره کرده و بعد با تفصیل بیشتری به چاپخانه و چاپخانه داران در زمان پادشاهان قاجار پرداخته، سپس سیر تحولهای چاپخانه های ایران را تا آغاز مشروطیت شرح داده و از آن پس به ذکر تاسیس چاپخانه ها تا سال 1320 شمسی به رشته تحریر درآمده است.