قابلمه را فراموش کن !
واندمیکر، هلموت
فرخنده ، ماشاءالله
1395ق 319 و28/ 613
195281
نسل نواندیش
-3443

علت تمام دردهایمان یک چیز است و آن اینکه ما انسان ها خام خواری را ترک کرده ایم. ما خواص شیمیایی آن ها را از طریق پختن تغییر می دهیم و برای بدن، سمی و غیر قابل استفاده شان میکنیم. غذای پخته بدن را مسموم می کند. با کمک این کتاب می توانید خود را از شر بیماری رها کنید و به تندرستی واقعی برسید