هنر و عکاسی
شارف ، آرون
زاهدی، حسن
ه157ش11/770
21413
انجمن سینمای جوانان ایران
1371

مطالب این کتاب در مجموع به هنر و عکاسی در انگلستان و فرانسه می پردازد و در مورد تحولات عکاسی در دیگر کشورها صرفا به ذکر رویدادهای قابل توجه بسنده شده است. کتاب حاضر شامل مباحث ذیل می باشد:

• اختراع عکاسی

• چهره نگاری

• منظره و صحنه های زندگی روزمره

• بازنمایی حرکت در عکاسی و هنرهای تجسمی

• عکاسی به عنوان هنر ، هنر به عنوان عکاسی

• فراسوی عکاسی

• فراسوی هنر