روش نوین عکاسی
عریضی ، مرتضی
ر555ع28/770
75499
امیرکبیر
1383

کتاب حاضر مجموعه ای است از مطالب اساسی برای آموزش فن عکاسی به مبتدیان که حاصل سالها مطالعه، تجربه و آزمایش می باشد. در تالیف این کتاب، از کتب متعدد خارجی، مجلات فنی، کتب فارسی و یادداشتهای شخصی استفاده شده است و شامل سه مبحث : مقدمات و کلیات، عکسبرداری، تاریکخانه است.