نور و نورپردازی در عکاسی
فی نینگر، آندریاس
ایافت، امیر
ن994ف11/770
64806
سروش
1374

هر شکلی از بیان خلاق واسطه اصلی خاص خود را دارد. رنگ در نقاشی، فضا در مجسمه سازی و صوت در موسیقی. واسطه اصلی عکاسی نور است. با توجه با این واقعیت، طبیعی است که عکاسان باید با عملکردها، کیفیتها، اشکال و کاربردهای نور کاملا آشنا باشند؛ این کتاب نیز برای ارائه چنین مباحثی تدوین شده است.