عکاسان و عکاسی
لاینز، ناتان ( گردآورنده و ویراستار)
در ساهاکیان، وازریک؛ جلالی، بهمن
ع346ل23/770
137171
سروش
1376

امروزه نقش عکاسی در گستره زندگی بشر غیر قابل انکار است. در این کتاب سعی شده است که عکاسی نه فقط به عنوان تکنیکی برای ثبت تصویر، بلکه به مثابه یک رسانه مورد بررسی قرار گیرد. بررسی حاضر شامل هفت مقاله می باشد که از جانب کسانی صورت گرفته است که برای تسلط بر این پدیده و به کارگیری آن و همچنین کشف امکانات آن بسیار کوشیده اند.