کاغذ و آینه : تاریخچه فشرده عکاسی
باتس ، ویلفرید
علایی، کیارنگ
ک132ب9/770
194287
حرفه هنرمند
1394

عکاسی، از تصاویر آشکار و گویای واقعیت در صد و پنجاه سال گذشته الهام گرفته است. عکاسی در همین صد و پنجاه سال تاثیر عمیقی بر روش دیدن انسان گذاشته است. هدف این کتاب بررسی دانشمندانه و جامع تاریخ عکاسی نیست، بلکه ترجیح داده شده خلاصه ای از پیشرفت های عکاسی به سادگی برای مخاطب برشمرده شود و همچنین حرکتهایی که پیشرفت عکاسی را در پی داشته به صورت گزیده معرفی گردند.