آشنایی با عکاسی
نوری مقدم، مهدی
آ774ن771
149602
فارسیران
1388

هنر عکاسی از بدو تولد خود در اوایل قرن 19 تاکنون؛ با پشت سرنهادن فراز و نشیب های بسیار خود را به عنوان یکی از کاربردی ترین شاخه های هنر بشری به ثبت رسانده است. کتاب حاضر با مطالبی در خصوص تاریخ گرافیک و اصول بنیادی طراحی گرافیک آغاز شده است و در ادامه مباحث پایه در مورد تاریخ عکاسی، نور و تنظیمات آن برای عکاسی، دوربین های عکاسی و اجزای آن، و مباحثی در مورد چاپ و ظهور عکس ارائه شده است.