نوروز و فلسفه هفت سین
دادخواه ، محمدعلی
ن144د26955/394
91574
قلم
1384

نوروز نماد همبستگی ملی، تاریخی، فرهنگی، دینی و آیینی ما است و پیمانه این پیمان، سفره هفت سین است. نویسنده در این کتاب به مباحثی در مورد آغاز سال و خاستگاه نوروز پرداخته است و در ادامه بیشتر به بررسی سفره هفت سین که از فلسفه هفت سین و عدد هفت آغاز شده است و به اجزای سفره هفت سین که هر کدام نماد یک ویژگی ( قدرت، سلامتی و ...) است، پرداخته شده است.