نوروز: جشن نوزایی آفرینش
بلوک باشی ، علی
ن669 ب26830955/394
67342
دفتر پژوهشهای فرهنگی
1380

نوروز ایرانیان که در آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود پیام آور نو شدن سال و بیداری طبیعت است. نویسنده در این کتاب نوروز را به عنوان آئین نوشدگی سال معرفی می کند و به معرفی آئین ها و آداب تحویل سال و آداب ایام نوروز و بازی ها و نمایش های نوروزی پرداخته است. و در فصل پایانی در مورد سیزده فروردین و مراسم سیزده بدر مطالبی ارائه داده شده است.