فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود

على عليه ‏السلام :

فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.  (نهج البلاغه،ص505)