قوانین رزرو تالار

1) برگزارکننده برنامه لازم است که برگه تقاضای کلاس یا تالار را با مشخصات کامل پر کند و به دفتر آموزش و همایش تحویل دهد.

2) محل مورد نظر برگزارکننده براساس تاریخ های قید شده در برگه تقاضا، رزرو خواهد شد.

3) براساس برگه تقاضا دو نسخه قرارداد تنظیم خواهد شد .

4) برگزارکننده قرارداد پس از مطالعه دقیق قرارداد، هر دو نسخه آن را امضا و به دفتر آموزش و همایش تسلیم خواهد کرد.

5) مبلغ مندرج در متن قرارداد پرداخت و رسید دریافت خواهد شد.

 

        تبصره 1: مبلغ قرارداد باید 3 روز قبل از روز اجرای برنامه به حساب کانون واریز شده باشد، در غیر این صورت مبالغی به شرح ذیل به تعرفه قرارداد اضافه خواهد شد:

 

        الف) 2 روز قبل:   10% تعرفه

        ب) 1 روز قبل:    40% تعرفه

        ج) روز اجرا:       100% تعرفه ( حداکثر تا 4 ساعت قبل از اجرا امکان پذیر است )

 

6) چک ضمانت توسط برگزارکننده به دفتر آموزش و همایش تسلیم خواهد شد.

 

        تبصره 2: قرارداد پذیرایی از مهمانان به عنوان متمم قرارداد ثبت و به اصل قرارداد در دو نسخه ضمیمه خواهد شد.

 

7) پس از اتمام برنامه برگه تسویه حساب صادر و به برگزارکننده تحویل خواهد شد.

8) لازم است برگزارکننده رعایت سکوت، پوشش مناسب و عدم مکالمه با تلفن همراه در راهرو ها و لابی کانون را به مهمانان خود یادآور شود.