-عضویت در کانون اسلامی انصار

-تکمیل شناسنامه ی طرح

-تکمیل فرم تقاضای کلوپ

-پرداخت هزینه باتخفیف ویژه (هزینه ثبت کلوپ: 5000 تومان)

-هزینه استفاده از سراهای جمعی به میزان هر دوساعت 2500 تومان می باشد.